Reformes integrals d'edificis existents, reforços estructurals,..


Aixecaments d'Estat Actual de tot tipus d'edificacions.

Sobretot en Rehabilitació, és indispensable un bon aixecament per tal que en una 2a fase es pugui analitzar a fons totes les possibles patologies que presenta l'edificació.
L'objectiu final serà localitzar l'origen de les lesions existents.
En moltes intervencions de rehabilitació si s'actua sense fer aquest anàlisis previ, i que per això no vol dir que sigui exhaustiu, no es resolen les causes principals que degraden l'edifici.